Gram Panchayat E mail ID
BASULDANGA basuldangagp.dh1@gmail.com
BOLSIDDHI KALINAGAR bolsiddhikalinagar.gp.6@gmail.com
DERAK dearakgrampanchayat@gmail.com
HARINDANGA harindanga.gp@gmail.com
KANPUR DHANABERIA kdgpdh1@gmail.com
MASHAT masatgpdh1@gmail.com
NETRA netra.gp.dh1@gmail.com
PARULIA pgpdh1@gmail.com