LIST OF BLOS

AC NO.

PART NO.

PS NO.

NAME

CONTACT NO.

143,DIAMOND HARBOUR

143/127

127

GOPAL SINHA

8972542370

143/128

128

ASHOK GAYEN

9735280769

143/129

129

SAGARIKA HALDER

7602070603

143/130

130

SUBHRA MONDAL

8145374863

143/131

131

ANIMA MONDAL

9564492114

143/132

132

NABA KR. ADHIKARI

9732895038

143/133

133

TAPAN KR. PAUL

9064636360

143/134

134

ASIMA MISTRY

9547791988

143/135

135

ARUN KR. ADAK

9874820317

143/136

136

SUJATA BONICK

9647976846

143/137

137

SHELLY ADAK

9933539755

143/138

138

FIROJA BEGUM

9002616304

143/139

139

RINA MONDAL

8170946688

143/140

140

TAPASI MONDAL

8116530163

143/141

141

HAMIDA BIBI

9609220733

143/142

142

LAILY BEGUM

9933146944

143/143

143

Madhumati Khan

9932026500

143/144

144

Ranjana Halder

8145068545

143/145

145

Jhuma Ghosh

8927560282

143/146

146

Syeda Begum Ansari

8001334032

143/147

147

Mahila Bibi

8293750175

143/148

148

Mrs. Kalpana Halder

9635463490

143/149

149

Chandana Chatterjee

9732570697

143/150

150

Syeda Amina Khatun

7585854151

143/151

151

Malekha Khatoon

9836685083

143/152

152

Rina Mondal

9874034383

143/153

153

Debasish Mondal

9564200862

143/154

154

Sarabindu Mondal

9932644479

143/155

155

Chandra Pramanik

9647427569

143/156

156

Etimala Pramanik

7797125237

143/157

157

Renu Halder

9232707870

143/158

158

Anowara Bibi

8001270717

143/159

159

M. Tabassum Ara

9932168188/ 8514012658

143/160

160

Rita Rani Das

9333862217

143/161

161

Malati Mahish

9932266533/

143/162

162

Aparna Das

9733595672/ 8514094753

143/163

163

Sabita Khan

9734362628

143/164

164

Yeasiron Bibi

8145681025

143/165

165

Amina Begam

8348112764

143/166

166

Lutfannessa Bibi

7076743305/ 8768127372

143/167

167

Jyotsna Halder

9647174227/

143/168

168

Md. Moimur Hossain Molla

9734354411

143/169

169

Pratima Khan

9733880330

143/170

170

Mafiya Khatun

9735518643

143/171

171

Mina Tiwary

8348113072

143/172

172

Rafiya Nusrat

9647624547

143/173

173

Sanowara Khatun

8972784986/ 9674279289

143/174

174

Sajidul Haque Laskar

9002847015

143/175

175

Mafuja Khatun

9800483115

143/176

176

Rehena Bibi

9733579175/ 7501700607

143/177

177

Keya Halder

9775158610

143/178

178

Pannalal Halder

8348415664

143/179

179

Rita Halder

9593188934/ 8513871768

143/180

180

Dipu Naskar

8001028856

143/181

181

Biswanath Mondal

9002398580/ 8967467519

143/182

182

Basudev Halder

9933625792

143/183

183

Purabi Mondal

956471888

143/184

184

Sumpa Karmakar

9874835739

143/185

185

Soma Ghosh

8001643205

143/186

186

Papiya Mallick

9609354668

143/187

187

Arizumand Banu

9093266624

143/188

188

Tanuja Halder

9733622987

143/189

189

Chhanda Mondal

9734631453

143/190

190

Pampa Sardar

7679286944

143/191

191

Putul Halder

7797264092

143/192

192

Debjani Halder Mal

8001050457

143/193

193

Rumana Bibi

8348252481

143/194

194

Anowar Hossain Gayen

9153179169

143/195

195

Rakhi Manna

9732987022

143/196

196

Susanta Kr Mondal

8145275147

143/197

197

Rikta Mondal

9732526565

143/198

198

Sunita Halder

9614609744

143/199

199

Supriti Halder

8001886962

143/200

200

Mohuya mondal

9641183371

143/201

201

Archana Halder

9932375983

143/202

202

Sahana Begum

7797124998

143/203

203

Ajimuddin Molla

9734867178

143/204

204

Sujata Pramanik

8926051977

143/205

205

Arjina Bibi

7872787804

143/206

206

Palan Ch. Halder

7501778267

143/207

207

Sephali Halder

9332655881

143/208

208

Poli Mondal

8158039945

143/209

209

Ajoy Kr Mondal

8926635714

143/210

210

Purnima Halder (Purkait)

9593061825

143/211

211

Anubha Halder

9332233907

143/212

212

Lina Mondal

9733660392

143/213

213

Chameli Mondal

8926390455

143/214

214

Shrabanti Mondal

9477204096

143/215

215

Sampa Basu

9734859070

143/216

216

Arunananda Halder

9332393252

143/217

217

Gopa Purkait

9474011645

143/218

218

Kalimulla Piyada

8768563483

143/219

219

Arundhatee kanji

8759134939

143/220

220

Tapas Kr Tunga

9474400195

143/221

221

Sabita Chapadar

9635397106

143/222

222

Anjali Das

9932182301

143/223

223

Tridib Krishor Pradhan

8436080544

143/224

224

Srabonti Mondal

6294825231

143/225

225

Madhabi Dutta

9800094206

143/226

226

Aparna Halder

9474007433

143/227

227

Bimal Kr Halder

9476198631

143/228

228

Swapan Das

9732508066

143/229

229

Pradip Mondal

9732647411

143/230

230

Asima Dey

9933602381

143/231

231

Himadri Das

8900408980

143/232

232

Swapan Kr Barik

9733489606

143/233

233

Amala Mondal

9434378832

143/234

234

Sourav Bhattacharjee

9474494089

143/235

235

Ahim Sana (A.T)

9614343747

143/236

236

Piyali Das Ghosh

9733553982

143/237

237

Dipali Bhattarcharya

8159948245

143/238

238

Anjana Bar

9564004055

143/239

239

Ms. Tapasi Halder

8653520227

143/240

240

Sita Panja

9434827603

143/241

241

Tapasi Mondal

8926898234/ 9609130312

143/242

242

Rina Halder

9531674977

143/243

243

Kaushik Mondal

900650425

143/244

244

Tumpa Ghosh

8906726711

143/245

245

Jayasree Pramanik

9733554406

143/246

246

Goutam Mondal

9732676211

143/247

247

Raichuddin Mollick

9679194530

143/248

248

Tapasi Mondal Charterjee

8001113633

143/249

249

Sujata Halder

9635995862

143/250

250

Subrata Halder

8972985798

143/251

251

Indrani Baidya

9476446500

143/252

252

Juthika Baidya

9735701988

143/253

253

Rahima Begum

8768535236

143/254

254

Basanti Mondal

9735492926

143/255

255

Raju Mondal

9609015104

143/256

256

Sraban Das

8609408610

143/257

257

Jayanti Halder

9734370091

143/258

258

Abhaya Pramanik

9002129246

143/259

259

Sikha Mistry

9732599162

143/260

260

Manabendra Ghosh

9734446185

143/261

261

Mousumi Mondal

9800482919

143/262

262

Shyamali Purkait

9800012267

143/263

263

Tapati Mondal

7076494665/ 9434566141

143/264

264

Antara Jana

9163310966

143/265

265

Tapasi Das

9851062488

143/266

266

Bina Tikader

6295626504

143/267

267

Supriya Naskar

8001260652

143/268

268

Eti Bhattacharjee

9932340535

143/269

269

Basanti Tikader

9647765721

143/270

270

Tanaya Bhattacharya

9093853558

143/271

271

Arun Gayen

9732687056

143/272

272

Jayanta Mandal

8972801595

143/273

273

Shyamali Halder

9903359046

143/274

274

Sudeb Purkait

7501196217

143/275

275

Swapna Das

8972052302/ 9679783853

142,MAGRAHAT PASCHIM

142/181

181

Joynab Khatun

9733553690

142/182

182

Monisha Sarder

8001790831

142/183

183

Miss. Jayeeta Sardar

9647956664

142/184

184

Shrabanti Pramanik

9733628363

142/185

185

Rakhi Mallick

9434980521

142/186

186

Baby Roy(Pal)

9932318572

142/187

187

Seema Ghosh

8348480542/ 7501873134

142/188

188

Prosanta Ghosh

9732839879

142/189

189

Najima Khatun

9734885324

142/190

190

Safia Khatun

9153094747

142/191

191

Mina Ghosh

9732636336

142/192

192

Rabunnesa Begum

9735725722

142/193

193

Pritikana Mondal

8293232511

142/194

194

Rabiul Islam

9735641521

142/195

195

Sabita Halder

8016333604

142/196

196

Salma Khatun

7384413450

142/197

197

Mohar Banu Khatun

7076742320

142/198

198

Banasri Hazra

9836354102/ 9609310929

142/199

199

Debjani Bhattarcharyya

9933307835

142/200

200

Siddique Ali Laskar

9647667080

142/201

201

Md. Ashadul Islam

8001495474

142/202

202

Sefali Mistri

9735280514